شناسنامه خدمات
شناسه خدمات الکترونیکی سازمان دامپزشکی کشور
نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید، حمل
نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیردولتی
نظارت بر تولید، پخش،  عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی
نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی
مطالعه و ثبت دارو و مواد بیولوژیک
مایه کوبی دام ها
صدور موافقت اصولی، پروانه بهداشتی تأسیس و پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن
صدور موافقت اصولی و پروانه تولید تا مصرف دارو، مواد بیولوژیک، مکمل
صدور مجوز تحقیقات بر روی عوامل بیماریزای دامی
صدور مجوز تأسیس واحدها و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی
صدور مجوز بهداشتی تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد
صدور مجوز بهداشتی تولیدهای دامی، دارو، خوراک
صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص  مکمل
شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی ، خوراک و نهاده ها
پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری های دام
پایش و کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک پس از فروش _PMS_
پایش باقیمانده های دارو، هورمون، سموم فلزات سنگین و شیمیایی
ارزیابی خطرات بهداشتی فرآورده های خام دامی، خوراک دام، منابع ژنتیکی دام
ارائه خدمات تشخیص بالینی و درمان در درمانگاه های مرجع
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است